1) Τα δικαιολογητικά με συγκεκριμένη περίοδο ισχύος θεωρούνται έγκυρα, εφόσον είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής του φακέλου της πρότασης χρηματοδότησης, ανεξάρτητα από τον χρόνο αξιολόγησης αυτής.

2) Στο πεδίο Φορέας Χρηματοδότησης οι υποψήφιοι Φορείς Υλοποίησης πρέπει να επιλέξουν από τον κατάλογο επιλογών την επιλογή 1011400-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ.

3) Λόγω τεχνικών προβλημάτων που δημιουργούσαν δείκτες στο αρχικό ΤΔΠ, διατίθεται επικαιροποιημένο ΤΔΠ από την έκδοση 3.0 της πρόσκλησης με ΑΑ ΟΠΣ 6136

Παρατείνεται το διάστημα για την κατάθεση προτάσεων με σκοπό την υλοποίηση έργων και δράσεις, αναφορικά με το 1ο Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης 1 « Ενδυνάμωση των Γυναικών και των Νέων Ρομά» του προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2022.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15:00, αντί της 17η Οκτωβρίου 2022.

Δείτε αναλυτικά τη νέα τροποποίηση της πρόσκλησης (9ΥΘΩ46ΜΤΛΚ-ΗΜΚ) 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΘ ΕΣΕ

Η Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου με την ιδιότητά της ως Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) που έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη για την υλοποίηση των Μνημονίων Κατανοήσεως του ΧΜ ΕΟΧ στην Ελλάδα, διοργανώνει εκδήλωση στην οποία θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα «Κοινωνική Ένταξη και ενδυνάμωση των Ρομά» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο οποίο ενεργεί ως Διαχειριστής Προγράμματος η ΕΥ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑπΚΟ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο περίπτερο 7 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων την Τετάρτη 14/09/2022 στις 19:30

Έγινε τροποποίηση της πρόσκλησης που αφορά το Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης 1 «Ενδυνάμωση των Γυναικών και των Νέων Ρομά» του προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά»» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021.

Οι δύο αλλαγές είναι: α) Η αύξηση του συνολικού ποσού της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης για την υλοποίηση του Πρώτου Μικρού Σχεδίου Επιχορήγησης (Small Grant Scheme 1) στο ποσό του 1.000.000,00 €, αντί του ποσού των 700.000,00 €. Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 € ούτε να υπολείπεται των 50.0000 €. β) Νέα καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική και έντυπη υποβολή των αιτήσεων η 17η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 αντί της 30ης Σεπτεμβρίου 2022. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της με αρ. πρωτ. 2.2666/13-07-2022 (ΑΔΑ: ΩΧΤΧ46ΜΤΛΚ-ΠΧ5)

Δείτε αναλυτικά την τροποποιημένη πρόσκληση εδώ

1.1.86η ΔΕΘ

Το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» ταξιδεύει στην 86η ΔΕΘ, μέσα από το περίπτερο 15 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για όλες τις δράσεις και πολιτικές σχετικά με την ένταξη των Ρομά και την εξέλιξη του προγράμματος.

Στο πλαίσιο αυτό, το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η συζήτηση με θέμα: «Ενδυνάμωση Γυναικών Ρομά: Πολιτικές ενίσχυσης του ρόλου τους και αντιμετώπισης περιστατικών έμφυλης βίας», στην οποία συμμετείχαν:

Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κύριος Γεώργιος Σταμάτης,

Η Γενική Γραμματέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, κυρία Καλυψώ Γούλα,

Η κυρία Γεωργία Τερζόγλου – Ψυχολόγος, Συμβουλευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας,

Η κυρία Γεωργία Καλπαζίδου – Εκπαιδευτικός, Περιφερειακή Ομάδα Δράσης Κεντρικής Μακεδονίας,

Η κυρία Μαριάννα Δήμου – Διαμεσολαβήτρια, Περιφερειακή Ομάδα Δράσης Κεντρικής Μακεδονίας,

Η κυρία Κατερίνα Σαμαλή – Συντονίστρια, παράρτημα Ρομά Δήμου Κατερίνης,

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος κυρία Σοφία Παπαδοπούλου.