2η τροποποίηση της Ένταξης της Πράξης «Ολοκληρωμένο πιλοτικό πρόγραμμα μετεγκατάστασης και κοινωνικής στέγασης για την ένταξη των Ρομά» με Κωδικό ΟΠΣ 5087337 του προγράμματος «Κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση Ρομά, που συγχρηματοδοτείται από τον ΧΜ ΕΟΧ, περιόδου 2014-2021»

H τροποποίηση της Ένταξης της Πράξης σε pdf

Τροποποίηση της Ένταξης της Πράξης «ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5075006 του προγράμματος «Κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση των Ρομά», που συγχρηματοδοτείται από τον ΧΜ ΕΟΧ, περιόδου 2014-20

Η Τροποποίηση της Ένταξης της Πράξης σε pdf

2η Τροποποίηση της Ένταξης της Πράξης «He.Ro.ES: Healthy Roma in an Equal and Inclusive Society» με Κωδικό ΟΠΣ 5189936 του προγράμματος «Κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση των Ρομά», που συγχρηματοδοτείται από τον ΧΜ ΕΟΧ, περιόδου 2014-2021».

Η τροποποίηση της πράξης σε pdf 

2η Τροποποίηση της απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο "ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΡΟΜΑ" με κωδ. ΟΠΣ 5189926 του προγράμματος "Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά" που συγχρηματοδοτείται απο το ΧΜ ΕΟΧ, περιόδου 2014-2021

Η 2η τροποποίηση της απόφασης ένταξης της Πράξης σε pdf

2η Τροποποίηση της ένταξης της Πράξης «Ενδυνάμωση των Γυναικών και των Νέων Ρομά» με Κωδικό ΟΠΣ 5189722 του προγράμματος «Κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση Ρομά», που συγχρηματοδοτείται από τον ΧΜ ΕΟΧ, περιόδου 2014-2021

Η τροποποίηση της πράξης σε pdf