2η Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΡΟΜΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5189870 του προγράμματος «Κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση Ρομά», που συγχρηματοδοτείται από τον ΧΜ ΕΟΧ, περιόδου 2014-2021

H τροποποίηση σε pdf