Πρόσφατα νέα

Ειδικότερα ορίζεται: α) Η αύξηση του συνολικού ποσού της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης για την υλοποίηση του Πρώτου Μικρού Σχεδίου Επιχορήγησης (Small Grant Scheme 1) στο ποσό του 1.000.000,00 €, αντί του ποσού των 700.000,00 €. Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 € ούτε να υπολείπεται των 50.0000 €. β) Νέα καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική και έντυπη υποβολή των αιτήσεων η 17η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 αντί της 30ης Σεπτεμβρίου 2022. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της με αρ. πρωτ. 2.2666/13-07-2022 (ΑΔΑ: ΩΧΤΧ46ΜΤΛΚ-ΠΧ5) Πρόσκλησης για την υποβολή πρότασης με τίτλο «Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης 1 «Ενδυνάμωση των Γυναικών και των Νέων Ρομά» του προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά»» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021.

Τροποποιημένη πρόσκληση σε PDF

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Δίνεται παράταση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης για την Πρόσκληση ΧΜ ΕΟΧ, περιόδου 2014-2021 με τίτλο: Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης 1 «Ενδυνάμωση των Γυναικών και των Νέων Ρομά»του προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» (ΑΔΑ:9ΥΘΩ46ΜΤΛΚ-ΗΜΚ).

Νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Νέα τροποποίηση της πρόσκλησης σε PDF


Ανακοίνωση

Διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την πρόσκληση με ΑΑ ΟΠΣ 6136 «Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης 1 Ενδυνάμωση των Γυναικών και των Νέων Ρομά».

1) Τα δικαιολογητικά με συγκεκριμένη περίοδο ισχύος θεωρούνται έγκυρα, εφόσον είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής του φακέλου της πρότασης χρηματοδότησης, ανεξάρτητα από τον χρόνο αξιολόγησης αυτής.

2) Στο πεδίο Φορέας Χρηματοδότησης οι υποψήφιοι Φορείς Υλοποίησης πρέπει να επιλέξουν από τον κατάλογο επιλογών την επιλογή 1011400-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ.

3) Λόγω τεχνικών προβλημάτων που δημιουργούσαν δείκτες στο αρχικό ΤΔΠ, διατίθεται επικαιροποιημένο ΤΔΠ από την έκδοση 3.0 της πρόσκλησης με ΑΑ ΟΠΣ 6136

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» που συγχρηματοδοτείται από τον ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 και από εθνικούς πόρους, δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για το «1Ο Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης με τίτλο «Ενδυνάμωση των γυναικών και των νέων Ρομά» (SGS1 – Women and Youth Empowerment).

Σκοπός της πρόσκλησης είναι η χρηματοδότηση δραστηριοτήτων για την ενδυνάμωση των Γυναικών και των Νέων Ρομά. Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη χρηματοδότηση του 1ου μικρού σχεδίου επιχορήγησης ανέρχεται σε επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (700.000€). Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι οντότητες, νομικά πρόσωπα, δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου σε ένωση εταίρων.

Οι υποψήφιοι Φορείς Υλοποίησης καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους για την υλοποίηση τουλάχιστον μίας ή περισσότερων από τις τρεις παρακάτω κατηγορίες δράσεων.

  • Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και άρση στερεοτύπων
  • Ενδυνάμωση των οργανώσεων πολιτών Ρομά
  • Δράσεις Συμβουλευτικής

Οι δράσεις θα υλοποιηθούν στις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης (ΑΔΑ: ΩΧΤΧ46ΜΤΛΚ-ΠΧ5), στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, διατίθεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» https://eeagrants-roma.gr/ και στην ενότητα Προσκλήσεις.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2022.

Για ερωτήσεις και σχετικές διευκρινήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Το Δελτίο Τύπου σε PDF

Οδηγίες έκδοσης κωδικών ΟΠΣ για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων