Πρόσφατα νέα

Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά»

Δημιουργία μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που θα αντιμετωπίσει τα οξύτατα ζητήματα στέγασης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των κοινοτήτων Ρομά στην Ελλάδα.
Η Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ), υποστηρίζει το Υπουργείο Εργασίας και τους φορείς που εποπτεύονται από αυτό, στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών στους τομείς πολιτικής «Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης» και «Κοινωνικής Οικονομίας», καθώς και ενισχύει την διοικητική ικανότητά του και των εποπτευομένων από αυτό φορέων σε σχέση με τα ΕΠ του ΕΣΠΑ και των δράσεων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από άλλους πόρους χρηματοδοτικών μηχανισμών της ΕΕ, άλλων Διεθνών Οργανισμών και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Ειδικά για τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ, η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ έχει την την αρμοδιότητα του Διαχειριστή Προγράμματος, σύμφωνα με το από 31.10.2017 υπογεγραμμένο Μνημόνιο Κατανοήσεως της Επιτροπής Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ 2014-2021 και του ελληνικού δημοσίου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ στην Ελλάδα.