Πρόσφατα νέα

2η Δημοσίευση της τροποποίησης της απόφασης ένταξης της Πράξης «Ανοικτές Θάλασσες - Προώθηση και υποστήριξη των παιδιών των Ρομά σε καλοκαιρινές κατασκηνώσεις» με Κωδικό ΟΠΣ 5203079 ως προς την ημερομηνία λήξης της Πράξης, η οποία ορίζεται η 29/03/2024.

 Η τροποποίηση της απόφασης σε PDF