Πρόσφατα νέα

image001

Διαβάστε το 2ο τεύχος του newsletter «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» εδώ.

Κατεβάστε το σε μορφή PDF εδώ.

Παρατείνεται το διάστημα για την κατάθεση προτάσεων με σκοπό την υλοποίηση έργων και δράσεις, αναφορικά με το 1ο Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης 1 « Ενδυνάμωση των Γυναικών και των Νέων Ρομά» του προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2022.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15:00, αντί της 17η Οκτωβρίου 2022.

Δείτε αναλυτικά τη νέα τροποποίηση της πρόσκλησης (9ΥΘΩ46ΜΤΛΚ-ΗΜΚ) 

 

1) Τα δικαιολογητικά με συγκεκριμένη περίοδο ισχύος θεωρούνται έγκυρα, εφόσον είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής του φακέλου της πρότασης χρηματοδότησης, ανεξάρτητα από τον χρόνο αξιολόγησης αυτής.

2) Στο πεδίο Φορέας Χρηματοδότησης οι υποψήφιοι Φορείς Υλοποίησης πρέπει να επιλέξουν από τον κατάλογο επιλογών την επιλογή 1011400-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ.

3) Λόγω τεχνικών προβλημάτων που δημιουργούσαν δείκτες στο αρχικό ΤΔΠ, διατίθεται επικαιροποιημένο ΤΔΠ από την έκδοση 3.0 της πρόσκλησης με ΑΑ ΟΠΣ 6136

Έγινε τροποποίηση της πρόσκλησης που αφορά το Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης 1 «Ενδυνάμωση των Γυναικών και των Νέων Ρομά» του προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά»» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021.

Οι δύο αλλαγές είναι: α) Η αύξηση του συνολικού ποσού της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης για την υλοποίηση του Πρώτου Μικρού Σχεδίου Επιχορήγησης (Small Grant Scheme 1) στο ποσό του 1.000.000,00 €, αντί του ποσού των 700.000,00 €. Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 € ούτε να υπολείπεται των 50.0000 €. β) Νέα καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική και έντυπη υποβολή των αιτήσεων η 17η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 αντί της 30ης Σεπτεμβρίου 2022. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της με αρ. πρωτ. 2.2666/13-07-2022 (ΑΔΑ: ΩΧΤΧ46ΜΤΛΚ-ΠΧ5)

Δείτε αναλυτικά την τροποποιημένη πρόσκληση εδώ