Πρόσφατα νέα

Ο χρηματοδοτικός μηχανισμός του ΕΟΧ 2014-2021 είναι το εργαλείο μέσω του οποίου η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία ως δότριες χώρες συνεργάζονται στενά με 15 κράτη μέλη της ΕΕ στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη για τη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων και την ενίσχυση διμερών μεταξύ τους συνεργασιών.

Οι τομείς προτεραιότητας του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού, καθώς και οι θεματικοί τομείς που χρηματοδοτούνται κατά την περίοδο 2014-2021 αντικατοπτρίζουν αφενός τις προτεραιότητες της δεκαετούς αναπτυξιακής στρατηγικής «Ευρώπη 2020» της ΕΕ για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη - και αφετέρου τους 11 θεματικούς στόχους που καθορίζονται στην πολιτική συνοχής της ΕΕ. Η παρεχόμενη στήριξη στους αναφερόμενους τομείς αποσκοπεί σε ουσιαστική συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη και την απασχόληση, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην ελάφρυνση της ενεργειακής εξάρτησης και τέλος στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Για την περίοδο χρηματοδότησης 2014-2021 διατίθεται ποσό 2,8 δισ. Ευρώ για 15 δικαιούχα κράτη. Η χρηματοδότηση κατανέμεται στους ακόλουθους πέντε τομείς προτεραιότητας:

  1. Καινοτομία, Έρευνα, Εκπαίδευση και Ανταγωνιστικότητα
  2. Κοινωνική ένταξη, απασχόληση των νέων και μείωση της φτώχειας
  3. Περιβάλλον, ενέργεια, κλιματική αλλαγή και οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα
  4. Πολιτισμός, Κοινωνία των Πολιτών, Καλή Διακυβέρνηση και Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ελευθερίες
  5. Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις

Η τρέχουσα περίοδος χρηματοδότησης εδράζεται στις επιτυχίες της προηγούμενης περιόδου 2009-2014 και τις κεφαλαιοποιεί αντλώντας ιδέες για στόχους προς επίτευξη, Δράσεις και αποτελέσματα προς υλοποίηση.

Στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 2014-2021 η διαδικασία σχεδιασμού του εκάστοτε Προγράμματος έχει βελτιωθεί για να εξασφαλίζει μεγαλύτερη εστίαση στις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε δικαιούχο κράτος. Ο στρατηγικός προγραμματισμός και η συμμετοχή όλων των σχετικών φορέων στο σχεδιασμό Προγραμμάτων συμβάλλει στην επίτευξη συμπληρωματικότητας και την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ του χρηματοδοτικού μηχανισμού του ΕΟΧ και άλλων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών μηχανισμών και Ταμείων. Τούτο αυξάνει τον κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα των Προγραμμάτων του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ και προοικονομεί την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη χρήση των διατιθέμενων πόρων.

Επίσης σε τούτη την Προγραμματική Περίοδο 2014-2021 ενισχύεται  η διμερής συνεργασία μεταξύ Δοτριών χωρών και Δικαιούχων Κρατών.  Επιπλέον, οι διεθνείς εταιρικές σχέσεις με οργανισμούς όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) θα προσδώσουν τεχνογνωσία,  εμπειρογνωμοσύνη και προστιθέμενη αξία στους επιλεγέντες τομείς προτεραιότητας.

 

Κατεβάστε τον Κανονισμό για την εφαρμογή του Χρηματοδοτικού Μέσου ΕΟΧ