Το Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» συμβάλει στην δημιουργία μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που θα αντιμετωπίσει τα οξύτατα ζητήματα στέγασης των κοινοτήτων Ρομά στην Ελλάδα, χωρίς να αγνοούνται και άλλα θέματα που αφορούν στη κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά.

Η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ), έχει την την αρμοδιότητα του Διαχειριστή Προγράμματος, σύμφωνα με το από 31.10.2017 υπογεγραμμένο Μνημόνιο Κατανοήσεως της Επιτροπής Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ 2014-2021 και του ελληνικού δημοσίου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ στην Ελλάδα.  

Σχετικά Κείμενα