3η τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης "Amaro Maggipe: Actions for the Empowerment of Roma Women and Youth" με κωδικό ΟΠΣ 5189955 του προγράμματος «Κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση των Ρομά», που συγχρηματοδοτείται από τον ΧΜ ΕΟΧ, περιόδου 2014-202

H τροποποίηση της απόφασης ένταξης σε pdf