Πρόσφατα νέα

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΔΚΑ) προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες (φυσικά πρόσωπα) οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 16 (Δικαίωμα υποβολής πρόσκλησης) της οικείας πρόσκλησης, προς υποβολή αίτησης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ΠΕ2 της Πράξης με τίτλο «ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ» με κωδικό ΟΠΣ ΕΟΧ PDP1 (MIS) 50756006, η οποία συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021).

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης

Αλλαγή καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής αιτήσεων

Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αιτήσεων Συμμετοχής

Κατακύρωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος