Πρόσφατα νέα

Ειδικότερα ορίζεται: α) Η αύξηση του συνολικού ποσού της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης για την υλοποίηση του Πρώτου Μικρού Σχεδίου Επιχορήγησης (Small Grant Scheme 1) στο ποσό του 1.000.000,00 €, αντί του ποσού των 700.000,00 €. Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 € ούτε να υπολείπεται των 50.0000 €. β) Νέα καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική και έντυπη υποβολή των αιτήσεων η 17η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 αντί της 30ης Σεπτεμβρίου 2022. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της με αρ. πρωτ. 2.2666/13-07-2022 (ΑΔΑ: ΩΧΤΧ46ΜΤΛΚ-ΠΧ5) Πρόσκλησης για την υποβολή πρότασης με τίτλο «Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης 1 «Ενδυνάμωση των Γυναικών και των Νέων Ρομά» του προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά»» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021.

Τροποποιημένη πρόσκληση σε PDF