Πρόσφατα νέα

Οι υποψήφιοι φορείς υλοποίησης υποβάλλουν ΚΑΙ ηλεκτρονικά τις Προτάσεις τους (Τεχνικό Δελτίο προτεινόμενης Πράξης ΤΔΠ) μέσω του ΟΠΣ ΕΟΧ 2014-2021 (εφεξής ΟΠΣ ΕΟΧ). Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την πρόσβαση στο ΟΠΣ ΕΟΧ τόσο τα στελέχη όσο και ο νόμιμος εκπρόσωπος του Συντονιστή του Φορέα Υλοποίησης.

Εάν ο Συντονιστής Εταίρος του Φορέα Υλοποίησης δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για κωδικό φορέα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://access.ops.gr , πριν την υποβολή της πρότασης.

Σας επισημαίνουμε ότι την Αίτηση για απόκτηση κωδικών την απευθύνετε στον Φορέα μας ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Κωδ: 1090230 (βλπ. ακόλουθο πίνακα). 

iiiiii