Πρόσφατα νέα

Η Ειδική Υπηρεσία ΕΔ ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας καλεί κάθε οντότητα, δημόσιο ή ιδιωτικό, εμπορικό ή μη εμπορικό και μη κυβερνητικό οργανισμό , που έχει συσταθεί ως νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα, να υποβάλει Πρόταση, για την υλοποίηση των παρακάτω προκηρυσσόμενων δράσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Στόχου 1 «Κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση των Ρομά» του Μικρού Σχεδίου Επιχορήγησης 1 «Ενδυνάμωση Γυναικών και Νέων» του Προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά», σε Ένωση Εταίρων με Συντονιστή Εταίρο (Project Promoter) και εταίρους Πράξεων (Project Partners).

Η πρόσκληση επιδιώκει να υποστηρίξει τρεις κατηγορίες ομοειδών δραστηριοτήτων που στοχεύουν όλες στην ενδυνάμωση των Γυναικών Ρομά και των Νέων Ρομά, ενδεικτική λίστα των οποίων προτείνεται στο δεύτερο κεφάλαιο της πρόσκλησης. Κάθε υποψήφια Ένωση Εταίρων πρέπει να υποβάλει πρόταση προκειμένου να επιτύχει αποτελέσματα που αναφέρονται σε μια ή περισσότερες από τις τρεις κατηγορίες δράσεων.

Η πρόσκληση σε PDF