Πρόσφατα νέα

Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης με τίτλο «Ενέργειες υποστήριξης στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021

Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης : 0.4094
Σε ποιούς απευθύνεται : Μονάδα Γ΄της ΕΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ, τομέας Απασχόληση και Κοινωνική Οικονομία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Καταληκτική ημερομηνία : 30 Νοεμβρίου 2020, ώρα 24:00
Προϋπολογισμός : 520.000 €
Περιγραφή :

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) υποστήριξης του Διαχειριστή Προγράμματος
αναφορικά με την οργάνωση, διαχείριση και την υλοποίηση του Προγράμματος με τίτλο «Κοινωνική ‘Ένταξη και Ενσωμάτωση
των Ρομά», το οποίο συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ)
περιόδου 2014-2021.

Σχετικά αρχεία : Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης