Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας χρήσης πέντε (5) οχημάτων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING) χωρίς εξαγορά

Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης : 02/2021
Δικαίωμα συμμετοχής :

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

  1. κράτος - μέλος της Ένωσης,
  2. κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),
  3. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  4. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' ανωτέρω και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Καταληκτική ημερομηνία : Παρασκευή 18/06/2021 και ώρα 12:00
Προϋπολογισμός : 63.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Περιγραφή :

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσίας χρήσης πέντε (5) οχημάτων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING) χωρίς εξαγορά διάρκειας τριάντα έξι (36) μηνών, στο πλαίσιο του ΠΕ 5: «Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων για τις ανάγκες των μελών της Ομάδας Δράσης» του Υποέργου (1): «ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ» της Πράξης «ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ» με κωδικό ΟΠΣ ΕΟΧ: PDP1 (MIS: 5075006), και συγκεκριμένα πέντε (5) επιβατηγών ΙΧ από 1200cc έως 1.400cc. Το κόστος χρήσης του οχήματος θα καλύπτεται πλήρως από τον ανάδοχο. Επιπλέον υποχρέωση του αναδόχου θα είναι και η συντήρηση, επισκευή, αλλαγή ελαστικών, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη (μεικτή ασφάλεια) του οχήματος, τα τέλη κυκλοφορίας, άμεση αντικατάσταση αυτοκινήτου σε περίπτωση βλάβης και 24ωρη οδική βοήθεια, δυνατότητα test drive αλλά και δυνατότητα παράδοσης αυτοκινήτου αντικατάστασης καθώς και ότι επιπλέον περιγράφονται αναλυτικά στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I και ΙI – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της παρούσης.

Σχετικά αρχεία :

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

 Τροποποίηση Διακήρυξης Leasing Οχημάτων

 Επαναπροκήρυξη 30.11.2021