Πρόσφατα νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Δίνεται παράταση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης για την Πρόσκληση ΧΜ ΕΟΧ, περιόδου 2014-2021 με τίτλο: Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης 1 «Ενδυνάμωση των Γυναικών και των Νέων Ρομά»του προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» (ΑΔΑ:9ΥΘΩ46ΜΤΛΚ-ΗΜΚ).

Νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Νέα τροποποίηση της πρόσκλησης σε PDF


Ανακοίνωση

Διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την πρόσκληση με ΑΑ ΟΠΣ 6136 «Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης 1 Ενδυνάμωση των Γυναικών και των Νέων Ρομά».

1) Τα δικαιολογητικά με συγκεκριμένη περίοδο ισχύος θεωρούνται έγκυρα, εφόσον είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής του φακέλου της πρότασης χρηματοδότησης, ανεξάρτητα από τον χρόνο αξιολόγησης αυτής.

2) Στο πεδίο Φορέας Χρηματοδότησης οι υποψήφιοι Φορείς Υλοποίησης πρέπει να επιλέξουν από τον κατάλογο επιλογών την επιλογή 1011400-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ.

3) Λόγω τεχνικών προβλημάτων που δημιουργούσαν δείκτες στο αρχικό ΤΔΠ, διατίθεται επικαιροποιημένο ΤΔΠ από την έκδοση 3.0 της πρόσκλησης με ΑΑ ΟΠΣ 6136