Ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική και έντυπη υποβολή των αιτήσεων η 16η Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00

H τροποποιημένη πρόσκληση σε PDF