Πρόσφατα νέα

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις προτάσεις σχετικά με το 1ο Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης με τίτλο «Ενδυνάμωση των γυναικών και των νέων Ρομά» (SGS1 – Women and Youth Empowerment) μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2022.

Οι υποψήφιοι Φορείς/Ενώσεις Εταίρων καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για υλοποίηση μίας ή και περισσότερων δεσμών δράσεων από τις παρακάτω κατηγορίες:

  1. Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και άρση στερεοτύπων
  2. Ενδυνάμωση των οργανώσεων πολιτών Ρομά
  3. Δράσεις Συμβουλευτικής

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (700.000€).Το ποσό επιχορήγησης σε καθέναν υποψήφιο Φορέα Υλοποίησης (Ένωση Εταίρων) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 € ούτε να υπολείπεται των 50.0000 €.Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 και από εθνικούς πόρους.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση και οδηγίες εδώ.