Έως τη Παρασκευή 11/6/2021 και ώρα 14:00 επεκτείνεται το χρονικό διάστημα για την υποβολή αιτήσεων για τη σύναψη μίσθωσης έργου με τίτλο: «Ομάδα Δράσης για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης και ενδυνάμωσης των ΡΟΜΑ» με κωδικό ΟΠΣ ΕΟΧ PDP1 (MIS) 50756006.

Απόφαση αλλαγής καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων

Μεταβείτε στη σελίδα της πρόσκλησης