Την παροχή υπηρεσίας πέντε (5) οχημάτων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING) χωρίς εξαγορά προβλέπει η διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού που δημοσιεύτηκε στις 28/5/2021.

 Μεταβείτε στη σελίδα της Διακύρηξης