Πρόσφατα νέα

Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκό Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 με τίτλο «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά»

Κωδικός Πρόσκλησης : 4622 (Α/Α ΟΠΣ ΕΟΧ: PDP1)
Σε ποιούς απευθύνεται : Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Καταληκτική ημερομηνία : 7 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 23:59
Περιοχή εφαρμογής : Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης
Προϋπολογισμός : 3.100.000 €
Περιγραφή :

Στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά, η ελληνική πολιτεία ανέπτυξε την «Εθνική Στρατηγική Ένταξης των Ρομά».

Ως πρωταρχικός στόχος του Σχεδίου Δράσης ορίστηκε η άρση των όρων του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά και η δημιουργία των προϋποθέσεων της κοινωνικής ένταξης αυτών.

Ο παραπάνω στρατηγικός στόχος εξυπηρετείται μέσα από τρεις επιμέρους γενικούς στόχους:

  1. Εξασφάλιση και εγγύηση του «κατοικείν»,
  2. Ανάπτυξη υποστηρικτικού πλέγματος κοινωνικής παρέμβασης (στους τομείς της απασχόλησης, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής ένταξης),
  3. Ανάπτυξη Κοινωνικού διαλόγου και συναίνεσης, μέσω της κοινωνικής χειραφέτησης και της συμμετοχής των ίδιων των Ρομά.

Οι ανωτέρω γενικοί στόχοι υλοποιούνται στο πλαίσιο του πενταετούς εθνικού επιχειρησιακού σχεδίου δράσης για την κοινωνική ενταξη των Ρομά για την περίοδο 2017-2021 και θα συνεχίσουν να υλοποιούνται στο επόμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» (Roma inclusion and empowerment) συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και από εθνικούς πόρους και συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση δύο ανεξάρτητων, αλλά αμοιβαία ενισχυόμενων προκαθορισμένων πράξεων (Predefined Project 1, Predefined Project 2) και τριών μικρών σχεδίων επιχορήγησης (Small Grant Schemes).

Η προκηρυσσόμενη προκαθορισμένη πράξη 1 (PDP1) προβλέπει τη δημιουργία Ομάδας Δράσης (Task Force) η οποία θα λειτουργεί ως το βασικό εργαλείο για την ενίσχυση, την παρακολούθηση και την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την ένταξη των Ρομά και των σχετικών πολιτικών και μέτρων, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε τοπικό επίπεδο.

Για τον λόγο αυτό, η Ομάδα Δράσης (Task Force) θα αναπτύξει συνεργασίες, μηχανισμούς και εργαλεία συντονισμού και επικοινωνίας για:

  1. Την ενίσχυση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών της Εθνικής Στρατηγικής και Δράσης για την Ένταξη των Ρομά.
  2. Την ενδυνάμωση των Ρομά ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία κοινωνικής ένταξης.

Επιπλέον, η Task Force θα ενισχύσει τις κοινότητες των Ρομά, ούτως ώστε να συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό, στην παρακολούθηση και στην εφαρμογή των πολιτικών που τις επηρεάζουν.

Η Πράξη θα συμβάλει:

  • στον συντονισμό των δραστηριοτήτων ένταξης των Ρομά μεταξύ περιφερειακού και κεντρικού επιπέδου διοίκησης,
  • στη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας στις κοινότητες των Ρομά και των κατοίκων των περιοχών αυτών, με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής τους, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των δράσεων κοινωνικής ένταξης,
  • στη μεταφορά τεχνογνωσίας προς το προσωπικό των τοπικών αρχών, προκειμένου να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές δράσεις για τη δραστηριοποίηση των τοπικών παραγόντων και της κοινότητας των Ρομά, ούτως ώστε να συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό, στην παρακολούθηση και στην εφαρμογή των πολιτικών που τις επηρεάζουν,
  • στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή μέτρων για την καταπολέμηση των διακρίσεων και των στερεοτύπων στον ευρύτερο πληθυσμό.

Ο Φορέας Υλοποίησης (Project Promoter) της Προκαθορισμένης Πράξης 1 «Task Force supporting Roma inclusion and empowerment» (Ομάδα Δράσης για την υποστήριξη της Κοινωνικής Ένταξης και Ενδυνάμωσης των Ρομά) καλείται να υλοποιήσει το σύνολο αυτής, όπως περιγράφεται κατωτέρω και όπως έχει εγκριθεί.

Η Προκαθορισμένη Πράξη 1 αφορά στη σύσταση Ομάδας Δράσης (Task Force), η οποία θα καθοδηγείται από τον εταίρο του Προγράμματος, (P.P.), ήτοι τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, και η οποία θα αποτελείται από μία Κεντρική Ομάδα Καθοδήγησης (Central Unit/Steering Committee) και τέσσερις Περιφερειακές Ομάδες Δράσης (Regional Task Force Units) τοποθετημένες σε τέσσερις Περιφέρειες με υψηλή συγκέντρωση πληθυσμών Ρομά: Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και Δυτική Ελλάδα), σύμφωνα με τη μελέτη που διεξήχθη και δημοσιεύτηκε στην Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά (Δεκέμβριος 2011).

Σχετικά αρχεία : Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης