Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Ομάδα Δράσης για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης και ενδυνάμωσης των ΡΟΜΑ» με κωδικό ΟΠΣ ΕΟΧ PDP1 (MIS) 50756006, η οποία συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021).

Νέα ημερομηνία ορίστηκε η Παρασκευή, 11/06/2021 και ώρα 14:00.

Απόφαση αλλαγής καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων

Μεταβείτε στη σελίδα της πρόσκλησης