Δημοσιεύτηκε η διακύρηξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας χρήσης πέντε (5) οχημάτων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING) χωρίς εξαγορά

 Μεταβείτε στη σελίδα της Διακύρηξης