Πρόσφατα νέα

Δημοσιεύτηκε η διακύρηξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας χρήσης πέντε (5) οχημάτων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING) χωρίς εξαγορά

 Μεταβείτε στη σελίδα της Διακύρηξης

Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Ομάδα Δράσης για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης και ενδυνάμωσης των ΡΟΜΑ» με κωδικό ΟΠΣ ΕΟΧ PDP1 (MIS) 50756006, η οποία συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021).

Νέα ημερομηνία ορίστηκε η Παρασκευή, 11/06/2021 και ώρα 14:00.

Απόφαση αλλαγής καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων

Μεταβείτε στη σελίδα της πρόσκλησης

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκό Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 με τίτλο «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά».

 Μεταβείτε στη σελίδα της πρόσκλησης

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Ομάδα Δράσης για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης και ενδυνάμωσης των ΡΟΜΑ» με κωδικό ΟΠΣ ΕΟΧ PDP1 (MIS) 50756006, η οποία συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021)

Μεταβείτε στη σελίδα της πρόσκλησης

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για την υποβολή πρότασης με τίτλο «Ενέργειες υποστήριξης στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021.

Μεταβείτε στη σελίδα της πρόσκλησης